آدرس: تهران – خیابان ولیعصر(عج) –روبروی پارک ملت – خیابان ناهید غربی – شماره 81 – طبقه اول
تماس: ۲۶۲۹۲۸۵۲ (۲۱ )۹۸+
نمابر: ۲۶۲۹۲۸۰۴ (۲۱ )۹۸+
ایمیل: management@dtpc.org
کدپستی: ۱۹۶۶۹۱۳۴۸۱