•  رقابت سالم بر اساس اصول حرفه ای کسب و کار
  • رعایت اصول و استانداردهای کیفی صنعت دارو
  • احترام، پاسخگویی و تعهد در قبال مشتریان با صداقت در گفتار و شفافیت در عمل
  • ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ارزشمند سازمان
  • شایسته سالاری، تامین امنیت شغلی و ایجاد فضای سالم و شاداب اداری
  • توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت با در نظر گرفتن منافع کلیه ذی نفعان